Barometr Carrefour ? Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej

Teaser

Carrefour Polska nawiązał współpracę z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, który przygotowywać będzie Barometr Carrefour ? wskaźnik koniunktury konsumenckiej. Barometr - to comiesięczny wskaźnik koniunktury w sektorze handlu publikowany przez Carrefour 15 dnia każdego miesiąca[1].

 Barometr Carrefour[2] ? Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej to nowy projekt opracowywany na zlecenie Carrefour przez IBnGR z częstotliwością miesięczną. Jego zadaniem jest pomiar koniunktury w sektorze handlowym w Polsce. Jest wskaźnikiem równoczesnym (coincident indicator) - pokazuje stan koniunktury na bieżąco, a także standaryzowanym, zmieniającym się w przedziale od -100 do +100. Wartości poniżej zera wskazują niekorzystną koniunkturę konsumencką, powyżej ? korzystną.

Celem Carrefour jest jak najlepsze poznanie klientów i ich potrzeb. Badania i analizy rynku oraz Barometr Carrefour tworzony przez Polski Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową pozwalają dodatkowo zyskać wiedzę na temat tendencji i zmian na rynku, ma także właściwości prognostyczne, co jest dla nas bardzo ważne ? mówi Jean Anthoine, prezes Carrefour Polska.

Wartości Barometru Carrefour obliczane są na podstawie wskaźników związanych z bieżącym stanem koniunktury, siłą nabywczą ludności i zachowaniami konsumentów. Przykładowe zmienne, wykorzystane przy tworzeniu Barometru, to skłonność do zakupów, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu, wartość kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym, realna dynamika sprzedaży detalicznej towarów czy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Pierwszy - marcowy Barometr Carrefour? wskaźnik koniunktury konsumenckiej wyniósł 19,7 punktów (w skali od -100 do +100). Oznacza to wzrost wartości Barometru w porównaniu z notowaniem z poprzedniego miesiąca o 2,2 punkty i dalsze utrzymywanie się jego wartości poniżej zera, co oznacza niekorzystny stan koniunktury konsumenckiej.

Na zmianę wartości Barometru w marcu pozytywnie wpłynęły: nominalny wzrost wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym, wzrost skłonności konsumentów do zakupów, wzrost bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, realny wzrost dynamiki sprzedaży detalicznej, wzrost liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw oraz spadek inflacji. Wzrost wartości Barometru łagodzony był przez: spadek ogólnego klimatu koniunktury w handlu oraz nominalny spadek przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w sektorze przedsiębiorstw.

Wyraźnie ujemna wartość Barometru Koniunktury Konsumenckiej stanowi potwierdzenie obserwowanych na rynku tendencji i świadczy o złym stanie koniunktury. Obniżająca się przez cały 2012 rok dynamika spożycia indywidualnego, czyli konsumpcji, była skutkiem spowolnienia wzrostu gospodarczego, wynikającej z niego złej sytuacji na rynku pracy oraz niekorzystnych oczekiwań i prognoz makroekonomicznych.

Według aktualnych prognoz IBnGR, gospodarka polska w 2013 roku znajdować się będzie w niekorzystnej fazie cyklu koniunkturalnego. W pierwszej połowie roku tempo wzrostu gospodarczego utrzyma się na niskim poziomie, co w przeważającej mierze będzie wynikiem niskiego tempa wzrostu spożycia oraz spadku nakładów brutto na inwestycje - zapowiada dr Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Jak dodaje Bohdan Wyżnikiewicz, w drugiej połowie roku sytuacja będzie się stopniowo poprawiać. Pomimo jednak wzrostu dynamiki produktu krajowego brutto, nadal nie będzie ona zadowalająca. Spodziewać się należy przyspieszenia tempa wzrostu zarówno konsumpcji jak i inwestycji, chociaż to ostatnie utrzyma wartości ujemne co najmniej do końca roku. Na bardziej znaczącą poprawę sytuacji gospodarczej poczekać trzeba będzie przynajmniej do roku 2014.

Wykres Wartości Barometru Koniunktury Konsumenckiej w latach 2005-2013

 Tabela Zmiany składników cząstkowych BKK i ich wpływ na jego wartość

Nazwa zmiennej

Przyjęty przedział zmienności

Poprzednia wartość

Aktualna wartość

Wpływ
na zmianę BKK

Skłonność do zakupów

[0, 200]

83,1

85,6

0,50

BWUK

[-100, +100]

-31,0

-30,8

0,04

Koniunktura w handlu

[-100, +100]

-12,8

-16,8

-0,80

Nominalna dynamika kredytów i pożyczek

[80, 160]

100,1

101,9

0,36

Realna dynamika sprzedaży detalicznej

[80, 140]

96,4

102,4

1,60

Dynamika liczby pracujących

[90, 110]

99,6

99,4

-0,14

Dynamika cen konsumpcyjnych

[100, 105]

102,4

101,7

2,24

Nominalna dynamika wynagrodzeń

[95, 115]

102,4

100,4

-1,62

Łączna zmiana wartości BKK

 

+2,19[1] Jeśli 15 dzień miesiąca przypadnie na dzień wolny od pracy ? Barometr Carrefour publikowany będzie pierwszego dnia roboczego następującym po 15 dniu miesiąca.

[2] Barometr Carrefour jest wskaźnikiem ogólnej koniunktury konsumenckiej panującej w kraju, nie jest wskaźnikiem koniunktury konsumenckiej w sklepach Carrefour.

Grupa Carrefour

Carrefour jest pionierem i liderem wielkiej dystrybucji, który od ponad 50 lat wyznacza standardy na światowych rynkach handlu. Od wielu lat Carrefour jest numerem 1 wielkiej dystrybucji w Europie i numerem 2 na świecie.

O Carrefour Polska

Carrefour Polska należy w 100% do Grupy Carrefour. W 1997 roku w Łodzi otwarto pierwszą placówkę Carrefour w kraju. Od tego czasu Carrefour Polska dynamicznie rozwija się we wszystkich formatach. Dziś pod szyldem Carrefour działa w Polsce ponad 500 placówek: hiper- i supermarkety, ponad 40 centrów handlowych, przymarketowe stacje paliw oraz przeszło 300 sklepów franczyzowych Carrefour Express w dwóch formatach: mini-market i convenience. Carrefour Polska aktywnie działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, prowadzi szereg projektów na rzecz dzieci i społeczności lokalnych.

< 237214" >
Źródło Carrefour Polska. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top